حضرت پس از رسیدن به مسجد بر فراز منبر رفته چنین فرمودند:

«خدای یكتا برای بندگان خود جهاد را واجب نموده و آنرا «كُره» و شیئی ناخوشایند نامیده است. هان ای مردم! شما به آنچه دوست دارید دست نخواهید یافت.، مگر آنكه در برابر ناملایمات صبر پیشه كنید. به من خبر داده اند كه معاویه چنین شنیده كه ما تصمیم به نبر با او داریم و به سوی شام حركت كرده ایم، لذا با سپاه خود بجانب عراق روانه شده است. حال شما برای رودررویی با او و پیشگیری از ورود وی به سرزمین خودتان به جانب لشگر گاه اسلام «نُخَیلَه» حركت نمایید.»

مردم پس از شنیدم این سخنان آرام نشستند و از هیچكس كلامی شنیده نشد و حتی یك حرف نیز در پاسخ گفته نشد. عدّی بن حاتم چون چنین دید، از جای برخاست و خشمگیانه با مردم سخن گفت: